Egzamin praktyczny


Zasady przeprowadzania egzaminu

Egzamin praktyczny składa się z dwóch części: zadań realizowanych na placu manewrowym i jazdy w mieście. Warunkiem przystapienia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie przez nas pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego, przy czym od dnia uzyskania tego wyniku nie może upłynąć okres dłuższy niż 6 miesięcy. Po pozytywnym zaliczeniu części egzaminu odbywającej się na placu manewrowym, następuje sprawdzenie umiejętności kandydata na kierowcę w ruchu drogowym.

Zadania na placu manewrowym

I. Przygotowanie samochodu do jazdy
 1. Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
  • otwarcie pokrywy silnika,
  • poziom oleju w silniku - osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów sprawdza się poziom oleju w pojeździe,
  • poziom płynu chłodniczego,
  • poziom płynu hamulcowego,
  • poziom płynu w spryskiwaczach - osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać zbiornik i po jego otwarciu stwierdzić obecność płynu,
  • działanie sygnału dźwiękowego,
  • działanie świateł zewnętrznych pojazdu.
 2. Właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, sprawdzenie czy drzwi pojazdu są zamknięte:
  • w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem
  • w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
  • zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy.
 3. Upewnienie się o możliwości jazdy
  • wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
  • ocena sytuacji wokół pojazdu.
 4. Płynne ruszenie:
  • opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego (ręcznego),
  • łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika.

Zadania na placu manewrowym

II. Jazda pasem ruchu do przodu i tyłu


Aby wykonać ten manewr należy wykonać następujące czynności: 

1. Ruszenie z pozycji początkowej pojazdu.
2. Płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka).
3. Nieprzejeżdzanie przez linie i nienajeżdzanie na pachołki i tyczki ograniczające pas (nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu).
4. Zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu.

 

III. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu


Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć - osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

Jazda w ruchu miejskim

Na tą część egzaminu przeznaczone jest 25 minut. Egzaminowany wykonuje następujące czynności:
 1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
 2. Jazda drogami dwukierunkowymi jedno i dwujezdniowymi:
  • o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu,
  • posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki,obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości,
 3. Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
 4. Przejazd przez skrzyżowania:
  • równorzędne (trzy i czterowlotowe),
  • oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znaki: A7, B20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c),
  • z sygnalizacją świetlną,
  • na których ruch odbywa się wokół wyspy,
  • dwupoziomowe (wjazd i zjazd) - dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy lub skrzyżowanie dwupoziomowe położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania.
 5. Przejazd przez przejścia dla pieszych.
 6. Wykonanie jednego z trzech manewrów:
  • Parkowanie prostopadłe,
  • Parkowanie skośne,
  • Parkowanie równoległe pomiędzy dwoma pojazdami,
 7. Zawracanie na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej.
 8. Przejazd przez torowisko tramwajowe i kolejowe oraz obok przystanku tramwajowego i autobusowego - dotyczy miast z komunikacją kolejową lub tramwajową.
 9. Wykonanie manewrów:
  • wyprzedzania, omijania, wymijania,
  • zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo, oraz zawracania na skrzyżowaniu.
 10. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania w wyznaczonym miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania).

Opisy manewrów

Parkowanie prostopadłe


Wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy):
- miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej;
- po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przezkierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego.

 

Parkowanie skośne


Opis manewru i warunki jego zaliczenia są identyczne jak powyżej.

 

Parkowanie równoległe


Manewr jest wykonywany jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania - wjazd tyłem wyjazd przodem (możliwa jedna korekta toru jazdy):
- miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej;
- długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2 krotność długości pojazdu egzaminacyjnego;
- w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy;
- po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.

 

Zawracanie na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej


Zawracanie na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej:
- możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.);
- zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego;
- miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.

Najczęściej popełniane błędy

Podczas jazdy po mieście:

 • jazda z dala od prawej krawędzi jezdni, lub jazda zbyt blisko krawężników - powodująca najeżdżanie na nie podczas skrętu w prawo
 • nieumiejętne wykonywanie zmiany pasa ruchu (sygnalizowanie faktu a nie zamiaru - włączanie kierunkowskazu wraz z ruchem kierownicy)
 • brak umiejętności oceny odległości i prędkości innych pojazdów
 • zmiana pasa ruchu poprzez linię ciągłą
 • lekceważenie znaków poziomych (linie, strzałki kierunkowe) i pionowych - rozpoczynanie skrętów w lewo z niewłaściwych pasów
 • słaba dynamika jazdy
 • brak reagowania na zmieniające się sytuacje w ruchu drogowym, brak samodzielności
 • nieodpowiednie dostosowanie prędkości do warunków na drodze
 • niedostateczne umiejętności wyprzedzania pojazdów w tym rowerzystów
 • brak reakcji na zmiany sygnalizacji świetlnej
 • wymuszanie pierwszeństwa przejazdu
 • nieostrożne zachowanie w rejonie przejść i przystanków
 • brak respektowania zasady ruchu prawostronnego
 • nieprawidłowe tory jazdy przy skrętach w lewo na drogach wielopasmowych o większej ilości pasów ruchu w tym samym kierunku

Błędy charakterystyczne na poszczególnych rodzajach skrzyżowań:

 • obserwacja niewłaściwych sygnalizatorów na rozbudowanych skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną
 • opuszczanie ruchu okrężnego bez włączonego prawego kierunkowskazu
 • nie rozróżnianie skrętu w lewo od zawracania.

Podczas wykonywania manewrów egzaminacyjnych:

 • brak umiejętności odblokowywania kierownicy i zwolnienia hamulca awaryjnego
 • brak sygnalizowania zamiaru zmiany pasa ruchu lub zmiany kierunku jazdy kierunkowskazem
 • brak wiedzy o prawie do korekty i umiejętności jej wykonania przy manewrach parkowania prostopadłego wjazd przodem , parkowania skośnego i równoległego
 • brak obserwacji pola manewru przez tylną szybę lub obserwacja tylko w jednym lusterku
 • brak wiedzy o możliwości używania pedału gazu powoduje częste gaśnięcie silnika samochodowego
 • złe ustawienie początkowe pojazdu przed wykonywaniem poszczególnych manewrów w ruchu miejskim
 • brak koordynacji używania sprzęgła, gazu i hamulca przy ruszaniu na wzniesieniu

Inne:

 • pokonywanie skrętów na skrzyżowaniach z wciśniętym sprzęgłem
 • nieumiejętność wskazania płynów eksploatacyjnych samochodu oraz wskazania żarówek poszczególnych świateł (bez włączenia) samochodu
 • beztroska jazda w miejscach zagrożonych np. zbyt bliskie przejeżdżanie obok pieszych znajdujących się na drodze, zbyt duża prędkość w obrębie szkół
 • nieznajomość korzystania z dodatkowych urządzeń w pojeździe np. wycieraczek, przełączenie świateł
 • brak obserwacji znaków drogowych i nie stosowanie się do nich.

Wymagane dokumenty

W biurze WORD należy złożyć:

 • Dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, paszport, a dla cudzoziemców paszport lub kartę stałego pobytu - do wglądu;
 • Podanie;
 • Dowód uiszczenia opłaty za egzamin lub egzaminy - jeśli chcesz zapisac się na obydwa w jednym dniu- (potwierdzenie przyjęcia opłaty przez kasę WORD lub potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy, ). Opłatę należy wnieść na konto WORD Radom w dowolnie wybranym banku, na poczcie lub innej placówce ajencyjnej (istnieje również możliwość dokonania opłaty w Oddziale Pocztowym siedzibie WORD)
  - nr konta WORD RADOM
  BANK MILLENIUM Spółka Akcyjna Warszawa
  09116022020000000060865329
 • Jedną fotografię bez nakrycia głowy, nie podklejoną o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.
 • Orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (nie dotyczy to prawa jazdy kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E);
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu:
  - W zakresie szkolenia podstawowego; 
  - W zakresie szkolenia dodatkowego, jeżeli trzykrotnie uzyskało się negatywny wynik z części teoretycznej lub praktycznej egzaminu;
 • Pisemną zgodę rodziców lub opiekuna, jeżeli zdający nie ukończył 18 lat;
 • Kserokopię posiadanego prawa jazdy kategorii: B, jeżeli ubiega się o prawo jazdy kategorii C, C1, D, D1, B, C, C1,D lub D1, jeżeli ubiega się o prawo jazdy kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E.
 • Zaświadczenie o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej, jeżeli osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii D lub D1 jest żołnierzem i nie ukończyła 21 roku życia.
Złożone przy wnioskowaniu o prawo jazdy dokumenty zostaną przekazane przez WORD do Wydziału Komunikacji, właściwego dla miejsca zameldowania wnioskującego.